Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) , informujemy, że:

1. administratorem danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 z siedzibą - 44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 66, kontakt do administratora e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefon/fax: +48 32 4554830

2. z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ,44-300 Wodzisław Śląski, ul. 26 Marca 66 z dopiskiem "inspektor ochrony danych"

3. dane osobowe przetwarzamy w celu: a) realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO), wynikającego w szczególności z: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4.dane osobowe udostępniamy organom lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa, a także innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych jednostki ;

5.dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub przez czas określony w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub do czasu cofnięcia zgody;

6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

7.osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych , na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO,

8. gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to osobie, której dane dotyczą nie przysługuje : a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,;

9.administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

10. podanie danych osobowych dziecka, jego rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej do odbioru dziecka jest wymogiem ustawowym i w przypadku nie podania danych dziecko nie będzie mogło zostać przyjęte do naszej szkoły, natomiast wyrażenie zgody na publikację wizerunku jest w pełni dobrowolne.